Get Adobe Flash player
12.06.2018

Zapraszamy do udziału w Barbarkowym Rajdzie Rowerowym 2018


Regulamin Barbarkowego Rajdu Rowerowego 2018
 

1. Organizator i biuro rajdu - Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń, tel./fax. 056/ 657 60 85

2. Termin i miejsce: rajd odbędzie się 17 czerwca 2018 r., na terenie Osady Leśnej Barbarka i okolicznym lesie. Początek i koniec rajdu przy Szkole Leśnej na Barbarce. Start rajdu planowany jest na godzinę 10.30.

3. Cele imprezy: popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form zdrowego wypoczynku. Doskonalenie współdziałania i współżycia w grupie oraz życia na co dzień z przepisami ruchu drogowego.

4. Dystans: rajd odbywa się na trasie ok. 15 kilometrów po drogach leśnych. Na trasie wyznaczone są punkty kontrolne. Za ukończenie rajdu uważa się uzupełnienie karty kontrolnej, po którą należy się zgłosić u organizatora przed startem.

5. Zgłoszenie uczestnictwa: warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest zgłoszenie udziału w rajdzie w dniu imprezy  w godz. 9.30-10.30 i podpisanie oświadczenia uczestnika/opiekuna uczestnika w biurze rajdu. Należy podać imię, nazwisko i wiek oraz numer telefonu komórkowego. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie. Wpisowe wynosi 10 zł.

7. Losowo wybrani uczestnicy otrzymają drobne nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest przejechanie całej trasy rajdu, a także uzupełnienie pobranej karty w punktach
kontrolnych i jej oddanie po ukończonym rajdzie. Dla najmłodszych przygotowano okolicznościowe dyplomy.

8.    Dla uczestników rajdu przygotowane zostanie zadanie specjalne -  zabawa „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Na trasie rajdu poukrywane zostaną kwiaty. Uczestnik, który zbierze ich najwięcej otrzyma nagrodę – wejściówkę do Barbarkowego Parku Linowego.

9.    Postanowienia końcowe:

-          W związku z poruszaniem się po drodze należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, nie ścigać się i zachowywać ostrożność- rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się w czasie rajdu jest zabronione.

-          Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy powstałe podczas rajdu.

-          Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny swojego roweru - startuj na sprzęcie sprawnym.

-          Każdy uczestnik w trakcie rajdu otrzyma wodę mineralną i zestaw ogniskowy (tj. kiełbaskę, chleb, ketchup/musztardę).

-          Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.

-          Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.

10.      W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.