Get Adobe Flash player

Amphibia-czynna ochrona płazów 2011

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2011

Cele projektu:

  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów występujących na terenie Polski,
  • przybliżenie społeczeństwu wyjątkowej grupy zwierząt jakimi są płazy,
  • zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska przyrodniczego,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla bytowania  płazów, wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju korzystania ze środowiska,
  • zwiększenie poparcia społecznego dla inicjatyw mających na celu ochronę gatunków zagrożonych,
  • rozwijanie wśród młodzieży i dzieci zamiłowań przyrodniczych i wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego,

 

Działania:

Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kampanii edukacyjnej uświadamiającej konieczność ochrony płazów. W ramach projektu zaplanowano:

 

1. Szkolenie dla nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego /30 nauczycieli/,

2. Organizacja zajęć monitoringowych dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego

 

 3. Kampania informacyjno-edukacyjna.

 

 

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu