Get Adobe Flash player

Amphibia-czynna ochrona płazów

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2008

Cele projektu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów występujących na terenie Polski,
 • przybliżenie społeczeństwu wyjątkowej grupy zwierząt jakimi są płazy,
 • zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska przyrodniczego,
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla bytowania  płazów, wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju korzystania ze środowiska,
 • zwiększenie poparcia społecznego dla inicjatyw mających na celu ochronę gatunków zagrożonych,
 • rozwijanie wśród młodzieży i dzieci zamiłowań przyrodniczych i wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego,

Działania:

Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kampanii edukacyjnej uświadamiającej konieczność ochrony płazów. W ramach projektu zaplanowano:

 • warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przyrody i biologii z woj. kuj-pom.,
 • spotkanie otwarte dla mieszkańców woj. kuj-pom. na terenie Osady Leśnej na Barbarce,
 • wystawa plakatowa na terenie placówek oświatowych zgłoszonych do projektu,
 • kampania medialna na terenie woj. kuj-pom,
 • zajęcia monitoringowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. kuj-pom.

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu