Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

Czas trwania projektu:III kwartał 2013-III kwartał 2015

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w szczególności uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele sektora publicznego oraz przedsiębiorcy.

 

Cel projektu: zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne oraz racjonalnego kształtowania przestrzeni.

Projekt polega na organizacji i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej nowoczesnych form gospodarowania energią oraz nowych źródeł energii, w tym gazu łupkowego a także hydroenergetyki.

 

Działania projektu:

 

1. Serwis internetowy:

2. Konkursy:

a) dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujący wiedzę i postawy proekologiczne:

 

Konkurs pn. "OZE dla najmłodszych?:

- wypełnienie poprawne elektronicznej karty pracy,

- konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii.

Konkurs pn. "OZE w mojej miejscowości? - wykonanie makiety.

Konkurs pn. "OZE - dobre praktyki? - nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, z podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania.

 

b) dla architektów:

Konkurs architektoniczny na projekt domu regionalnego.

Konkurs nagradzający najlepsze realizacje z zakresu budownictwa energooszczędnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

3. Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce:

W ramach projektu przewidziano organizację nieodpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży

w Szkole Leśnej na Barbarce, obejmujących:

a) Warsztaty jednodniowe - 3-godzinne.

b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami.

 

4. Przygotowanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce ścieżki OZE.

5. Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii:

6. Kampania medialna (prasowa i radiowa).

7. Przygotowanie i organizacja konferencji:

W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane i zorganizowane 3 konferencje, w tym:

- Konferencja otwierająca - diagnoza, dyskusja problemowa.

- Konferencja tematyczna - konferencja dot.  OZE, gazu łupkowego i stopnia wodnego oraz

gazu LPG i LNG w transporcie publicznym.

- Konferencja podsumowująca.

 

8. Promocja i informacja OZE - sporządzenie makiety odwiertu gazu z łupków, stopnia

wodnego oraz domu energooszczędnego.

 

9. Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej:

 

 Finansowanie:

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 
priorytetu 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.