Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji

Termin realizacji projektu: sierpień -  grudzień 2018
Cele projektu:
•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, w tym promocja działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji,
•    popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy,
•    wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 
•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,
•    zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń,
•    poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie,
•     pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji,
•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,
Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Miasto Toruń, 
Działania projektu: 
•    organizacja warsztatów przyrodniczych  pn. "Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji – 50 warsztatów, 150 godz. 
•    organizacja konkursu plastycznego pn. "Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" :


•    druk plakatów promujących ekologiczne zachowania przeciwdziałające zanieczyszczeniom powietrza,
•    organizacja warsztatów wyjazdowych pn. "Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" na terenie 10 placówek oświatowych Gminy Miasto Toruń- więcej informacji kliknij tutaj


Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasto Toruń