Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce

Termin realizacji projektu: marzec-listopad 2021

Cele projektu: 
•  ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą,

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
  •    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
  •    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,  
  •    popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
  •    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
  •    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
  •    promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków, 
  •    promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
  •    promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju.

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, 

Działania projektu: 

 • organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży,

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu