Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

 

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

  • realizacja warsztatów i szkoleń promujących postawy ekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska, prowadzonych na terenie miasta Torunia
  • organizacja akcji edukacyjnych propagujących wiedzę ekologiczną;
  •  organizacja w szkołach z zakresu zmian klimatu i korzyści ograniczenia niskiej emisji, oszczędnego korzystania z wody i energii dla co najmniej 2000 uczniów i młodzieży toruńskich szkół
  • organizacja konkursu ekologicznego
  • organizacja kampanii informująco - edukacyjnej w mediach społecznościowych

Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta Toruń, a także wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w  tym szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, oszczędzania energii i wody.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: luty 2022-grudzień 2022

Co:

•  zorganizowanie 80 dwugodzinnych warsztatów o tematyce służącej kształtowaniu postaw
proekologicznych oraz szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu dla uczniów toruńskich placówek
oświatowych służących aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w
obszarze działań adaptacyjnych do zmian klimatu i kształtowania postaw proekologicznych (2000
uczestników)


•   
zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2022” skierowanej do mieszkańców Torunia we współpracy z Nadleśnictwem Toruń tj. organizację i przeprowadzenie akcji
edukacyjnej pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w Osadzie Leśnej Barbarka połączonej z
przekazywaniem około 1000 sadzonek drzewek leśnych mieszkańców Torunia, sadzeniem drzewek
na Barbarce, a także organizację i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. „Posadź drzewo dla
przyszłych pokoleń" w 15 toruńskich placówek oświatowych (800 uczestników)


• zorganizowanie akcji edukacyjnej pn. "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" ze stanowiskami
edukacyjnymi (udział ok. 50 uczestników),

• zorganizowanie akcji edukacyjnej pn. „Ochrona płazów - ochrona gatunków” dla
mieszkańców Torunia, czterogodzinnego wydarzenia otwartego w Szkole Leśnej na Barbarce
(łącznie 30 uczestników),

• zorganizowanie akcji edukacyjnej pn. „Ocal planetę – zmniejsz swój ślad ekologiczny" dla
mieszkańców Torunia, (łącznie 30 uczestników)


• zorganizowanie 100 lekcji po 2 godz. lekcyjne (2 x 45 min.) w toruńskich szkołach z zakresu
zmian klimatu i korzyści z ograniczania niskiej emisji, oszczędnego korzystania z wody i energii (2
000 uczniów). Wnioskodawca nie wyklucza możliwości realizacji działania w wersji on-line poprzez
przygotowanie odpowiednich zestawów/pakietów edukacyjnych, zorganizowanie konkursu fotograficznego pn. "Przyrodnicze osobliwości Torunia" dla 30 uczestników

•    organizacja konkursu fotograficznego pn. "Przyrodnicze osobliwości Torunia" dla 30 uczestników,
•   organizacja 1 kampanii w mediach społecznościowych- 80 postów

Tytuł projektu: Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń