Przyrodnicza przystań

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt pn. „Przyrodnicza przystań”
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 89 lub 85.

Opis zadania:
Utworzenie Klubu Seniora na Barbarce w Toruniu w tym organizacja 15 – 6 godzinnych spotkań
o charakterze  integracyjno – sportowym, edukacyjnym, kreatywnym;
wspomaganych spotkaniami indywidualnymi z coachem/ pedagogiem
organizowanych na Barbarce od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. /6 miesięcy

Cel:
Poprawa sytuacji 10 seniorów (8 K,2 M w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami) znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach epidemii przy jednoczesnym zapobieganiu jej rozprzestrzenienia i ochronie ich zdrowia, życia przez utworzenie Klubu Seniora na Barbarce w Toruniu.
Działania mają na celu:
- zmniejszenie istniejących negatywnych skutków pandemii, które pogarszają jakość życia seniorów,
- przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
- promocję zdrowego trybu życia,
- przeprowadzenie działań profilaktycznych antyCOVID – 19,
- zaspokajanie potrzeb biopsychospołecznych,
- wzmocnienie wiedzy a także umiejętności oraz ich potencjału osobowego.

Dla kogo: seniorzy, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Kiedy:  1.06.2022 – 30.11.2022

Co:
1. Organizacja i przeprowadzenie 15 spotkań po 6 h każde (90h) w tym:
- 5 spotkań integracyjno – sportowych (15h),
- 10 spotkań edukacyjnych (30h),
- 15 spotkań kreatywnych (45h),
2. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z coachem/ pedagogiem (20h)

Tytuł projektu: „Przyrodnicza przystań”

Dofinansowanie:
Projekt dofinansowany jest w ramach projektu pn. „ Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” , nabór 1/GNGO/2022
w ramach
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 - 2020

Wartość projektu: 43 050,00 zł
Środki unijne (grant): 36 592,50 zł