DOKUMENTY

ZAMÓWIENIA

 

Rozeznanie cenowe nr 02/2024/OWES/Catering dotyczy zamówienia na usługę cateringową podczas  szkoleń w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 Stowarzyszenia ,,Tilia” (Partner projektu).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”.

Pełna treść zamówienia i załączniki - kliknij tutaj

 

Rozeznanie cenowe nr 01/2024/OWES/Szkolenie inkubacyjne dotyczy zamówienia na prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23
w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,
Działania 8.22 Ekonomia społeczna,
Celu szczegółowego 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przedmiotem jest poprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Toruniu” realizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Pełna treść zamówienia i załączniki- kliknij tutaj

 

 

 

 

Remont budynku (śmietnik), odtworzenie ogrodzenia budynku na terenie Rezerwatu Las Piwnicki wraz z małą infrastrukturą- kliknij tutaj

 Zamówienie nr 2/T/2020 w trybie zasady konkurencyjności- Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowiska edukacyjna dotycząca płazów z mobilną aplikacją internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce oraz opracowanie portalu internetowego dotyczącego czynnej ochrony płazów i różnorodności biologicznej w województwie kujawsko – pomorskim - kliknij tutaj

 Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły Leśnej na Barbarce w materiały dydaktyczne i edukacyjne, organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, opracowanie autorskich materiałów promocyjno – edukacyjnych wraz z organizacją dwóch edycji (2020 i 2021) 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego i wystawy posterowej w wybranych przez Zlecającego w 30 szkołach województwa kujawsko – pomorskiego- kliknij tutaj