Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Czas trwania: marzec-grudzień 2016


Cel: 
-    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
-    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
-    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,  
-    popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
-    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
-    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
-    promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków, 
-    promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
-    promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,


Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,


 Działania projektu:
-    opracowanie programu edukacyjnego dla uczestników warsztatów Szkoły Leśnej na Barbarce,
-    organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie  Osady Leśnej Barbarka i w Rezerwacie Las Piwnicki,
-    organizacja konkursu fotograficznego,
-    organizacja Festiwalu Ekologicznego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce,
-    organizacja warsztatów wyjazdowych pn. "ABC Ornitologii? na terenie placówek  oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego,

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu