Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (finansowanie WFOŚiGW) kwiecień 2018- listopad 2018

Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2018
Cele projektu:

  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
  • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
  • przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, 
  • popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
  • poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
  • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
  • promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
  • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
  • promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

Działania projektu:

  • organizacja warsztatów dla 5 000 dzieci i młodzieży,

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu