Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce. Dzieci i młodzież uczą się jak chronić przyrodę!

Termin realizacji projektu: marzec-listopad 2019

Cele projektu: 
•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,  
•    popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
•    promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków, 
•    promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
•    promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, 

Działania projektu: 
•    organizacja warsztatów dla 5 000 dzieci i młodzieży,


Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu