Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto

Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2019
Cele projektu: 

Cele projektu:
•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, w tym promocja działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji,
•    propagowanie i organizowanie form wypoczynku dla rodzin,
•    organizacja czasu wolnego mieszkańców Zespołu Staromiejskiego,
•    zawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych,
•    nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
•    zachęcenie do organizowania czasu wolnego i aktywnego wykorzystania przez mieszkańców Zespołu Staromiejskiego,
•    zachęcenie do otwartości, poszukiwania inspiracji, przełamanie obojętności na problemy społeczne i środowiskowe wśród mieszkańców Zespołu Staromiejskiego,
•    inspirowanie do zaangażowania w lokalne problemy mieszkańców Zespołu Staromiejskiego,
•    prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju,
•    prezentacja Agendy 2030,
•    prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach,
•    zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych, 
•    prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r., 
•    popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy,
•    wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 
•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,
•    zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń,
•    poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie,
•     pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji,
•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: 
•    dzieci, młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, w tym: seniorzy, dzieci i dorośli niepełnosprawni, osoby wykluczone zamieszkujący teren Zespołu Staromiejskiego 

Działania projektu: 
•    organizacja 1 eventu na terenie dzielnicy Stare Miasto,

Finansowanie:
 Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń