Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Termin realizacji projektu: styczeń-grudzień 2019
Cele projektu: 
•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,  
•    popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
•    promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków, 
•    promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych gminy miasta Toruń,
•    promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,
Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z placówek oświatowych Gminy Miasta Toruń, 
Działania projektu: 
•    organizacja warsztatów dla 250 grup dzieci i młodzieży,
•    organizacja Letniej Akademii Przyrodników,
•    organizacja spotkania „Grzybobranie na polanie”,
Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń