Barbarka - klejnot w zielonej koronie

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt popularyzujący wiedzę historyczną, w tym na temat MPN Barbarka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

www.barbarkahistoria.pl

Opis zadania:

 • opracowanie 1 ścieżki historycznej wraz z kartami pracy dostosowanymi do 3 kategorii wiekowych: I - III, IV - VI oraz VII - VIII i klas ponadpodstawowych oraz karty rodzinnej
 • wykonanie podstrony projektu poświęconej MPN Barbarka oraz historii Barbarki www.barbarkahistoria.pl

Cel:

 • upowszechnienie wiedzy na temat miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym MPN Barbarka,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu pamięci MPN, - rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • pogłębienie wiedzy historycznej,
 • wzrost świadomości historycznej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
 • wzrost więzi z ojczyzną, swoim miastem, pielęgnowanie polskości,
 • dostrzeżenie piękna kraju ojczystego,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej, 
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: od 8 czerwca do 31 sierpnia 2020

Tytuł projektu: Barbarka - klejnot w zielonej koronie

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń