Ochrona płazów ochrona gatunków

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący czynnej ochrony płazów oraz ochrony różnorodności biologicznej w województwie kujawsko-pomorskim. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Portal internetowy projektu www.ochronagatunkowa.edu.pl


Opis zadania:

•    Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły Leśnej na BarbarceOchrona czynną płazów i ochronę bioróżnorodności wraz z wsparciem inicjatyw lokalnych w woj. kuj-pom,
•    Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowiska edukacyjne dot. płazów z mobilną aplikacją internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce,
•    Edukacja przyrodniczo – ekologiczną w ośrodkach edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” i w Szkole Leśnej na Barbarce,
•    Organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych woj. kuj-pom,
•    Portal internetowy dotyczący czynnej ochrony płazów i  ochrony  różnorodności biologicznej w woj. kujawsko – pomorskim,
•    Konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży dot. ochrony bioróżnorodności,
•    Trzydniowy Festiwal Ekologiczny – dwie edycje - w 2020 i 2021.

Cel: ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą.

Dla kogo: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego

Kiedy: styczeń 2020 - wrzesień 2023

Co:
•    Wirtualne stanowiska edukacyjne z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.
•    Portal internetowy z materiałami edukacyjnymi, promujący bioróżnorodność i walory rezerwatu www.ochronagtunkowa.edu.pl
•    Doposażenie budynku: doposażenie pracowni i badań ekosystemów lądowych
i wodnych w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”.
•    Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 640 godzin warsztatów dla 7 800 osób.
•    Organizacja 30 wyjazdów edukacyjnych do placówek edukacyjnych na terenie województwa - udział ok 4500 osób
•    Organizacja konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży.
•    Organizacja dwóch edycji 3-dniowego festiwalu ekologicznego – łącznie ok 2700 uczeestników

Tytuł projektu
: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”

Realizowane i finansowane w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.