Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU - kliknij tutaj

PLAKAT - kliknij tutaj

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

Działanie 9.2 Włączenie społeczne

Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

 

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2022

Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Beneficjenci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego lub obszar miasta Toruń.

 

Priorytetowo traktowane są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub

osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) lub zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.

 

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40 os.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5 os.

 

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 20 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 5 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 os.

 

Projekt przewiduje dwie ścieżki;

ścieżka I dotyczy aktywizacji społecznej

ścieżka II dotyczy aktywizacji zawodowej; warunkiem uczestnictwa w ścieżce aktywizacji zawodowej jest ukończenie ścieżki aktywizacji społecznej.

 

Ścieżka I obejmuje:

- zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej (7 h)

- coaching indywidualny (5 sesji po 2 h, łącznie 10 h)

- doradztwo zawodowe (2 h)

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (realizowane zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia)

 

Ścieżka II obejmuje:

- możliwość uczestnictwa w Klubie Wolontariatu oraz odbycia wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania

- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

- płatne staże w podmiotach ekonomii społecznej

 

Uczestnicy odbywający kursy lub szkolenia zawodowe otrzymają stypendia oraz będą mieli zapewniony bezpłatny dojazd, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne (medycyna pracy).