Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje popularyzujący kulturę fizyczną i masową rekreację na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania: organizacja warsztatów dla 2 500 dzieci i młodzieży

Cel:
•  ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą,
•  podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,  
•    popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
•    promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
•    promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
•    promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju.

Dla kogo: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

Kiedy:  kwiecień-listopad 2022

Co:
•   warsztaty dla 2 500 dzieci i młodzieży,

Tytuł projektu: Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu